De CO2-prestatieladder

De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatverandering heeft niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan global warming door overmatige CO2-uitstoot. Dit heeft geleid tot een roep om maatregelen vanuit de maatschappij. Als reactie is er internationaal veel initiatief genomen ten bate van het reduceren van CO2. In Nederland heeft dit onder andere geleid tot de CO2-prestatieladder.

De CO2-prestatieladder heeft als doeleinde dat de organisatie goed inzicht heeft in haar CO2-uitstoot. Daarnaast stimuleert het de organisatie om deze uitstoot te reduceren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie. De CO2-prestatieladder sluit hier goed op aan. Rutte Groep heeft altijd haar best gedaan om haar CO2-uitstoot zo beperkt mogelijk te houden. Als reactie op de huidige ontwikkelingen heeft Rutte Groep besloten om een eigen CO2-prestatieladder op te stellen.

Er zijn vooralsnog een tweetal projecten aangenomen waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen. De nadere omschrijving en informatie over deze projecten zijn terug te vinden in de projectdossiers Vlaardingen en Utrecht (2 versies).

In het najaar van 2016 is de organisatie gecertificeerd op het hoogste niveau, de verschillende documentatie behorende bij dit niveau zijn onder aan deze pagina te vinden.

Doelstellingen

De doelstelling van Rutte is het reduceren van haar CO2-uitstoot met 10% in 2017 ten opzichte van basisjaar 2012. Dit geeft een lineaire reductie van 2% per jaar. Over het jaar 2015 is deze doelstelling behaald met een reductie van 16,8%. De directie heeft daarop besloten om de lineaire reductie van 2% voor 2016 en 2017 als doelstelling te nemen. Over de eerste helft van 2016 en over geheel 2016 zijn goede resultaten geboekt, de doelstelling van 2% is met een gerealiseerde reductie van 3,72% behaald. De scope 1 en scope 2 emissies oer het eerste halfjaar van 2017 zijn inmiddels ook bekend, deze bedroegen in totaal 618,2 ton. In absolute getallen is dit wederom een reductie, echter zal de KPI hier uitsluitsel over moeten geven.

Voor de scope 3 emissies is middels de uitstoot over basisjaar 2015 een reductiedoelstelling bepaald. De scope 3 emissie in 2015 bedroeg 19.740 ton, Rutte wenst deze emissie over een periode van 5 jaar te reduceren met 4%. Vooralsnog wordt de KPI omzet gebruikt maar binnen de organisatie zal nog een evaluatie plaatsvinden om een transparantere KPI te vinden. Over 2016 is de gewenste reductie helaas nog niet behaald met een toename in de scope 3 emissies van ruim 13%. Na overleg met het energiemanagementteam is hier een analyse over opgesteld en is de directie tot de conclusie gekomen dat de doelstelling nog steeds haalbaar moet zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons energiemanagementteam op het emailadres: co2ladder@ruttegroep.nl

Hieronder vindt u de nieuwe bestanden voor het jaar 2016 en de eerste helft van 2017. Daarnaast treft u de verschillende projectdossiers aan.

CO2 Bewust certificaat
Footprint 2012
Footprint 2013
Footprint 2014
Footprint 2015
Footprint 2016-1
Footprint 2016
Footprint 2017-1
Scope 3 2015
Scope 3 2016-1
Scope 3 2016
Brief extern
Energiemanagement
Communicatieplan
Keteninitiatief
Ketenanalyse Duboton
Voortgangsverslag 2016
Projectdossier Vlaardingen definitief
Projectdossier Utrecht V1 – voor aanvang werkzaamheden
Projectdossier Utrecht V2 – update juli 2017