Skip to content

De Rutte Groep heeft binnen zijn organisatie diverse certificeringen gerealiseerd. Deze certificeringen waarborgen dat er binnen de organisatie volgens bepaalde procedures wordt gewerkt welke de kwaliteit en veiligheid waarborgen. De Rutte Groep beschikt binnen zijn organisatie over de volgende certificaten:

VCA 2017/6.0 **

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu(VGM) Checklist Aannemers.

Deze checklist is bedoeld om een aannemer veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan alleen een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee een dienstverlenend bedrijf wordt getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Dit is ook bij de Rutte Groep het geval. Jaarlijks wordt er een audit afgenomen door een certificerende instelling. Tijdens deze audit worden alle procedures doorgenomen op juistheid en wordt getoetst of de procedures in de praktijk worden gevolgd. Wij kunnen daarom met trots mededelen dat we de VCA certificering opnieuw behaald hebben.

Zie hier het door ons behaalde VCA 2017/6.0 certificaat. (Rutte Wegenbouw & Rutte Transport)

ISO 9001:2015:

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagement systeem.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

De ISO 9001 certificering wordt ook jaarlijks getoetst bij de Rutte Groep middels een audit. Wij zijn dan ook nogmaals zeer trots dat we ook dit certificaat opnieuw behaald hebben.

Zie hier het door ons behaalde ISO 9001:2015 certificaat. (Rutte Wegenbouw & Rutte Transport)

ISO 14001:2015

Het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouw alsmede hiervoor het uitvoeren van transportwerkzaamheden en plaatsen van ondergrondse afvalinzamelingsystemen.

Zie hier het door ons behaalde ISO 14001:2015 certificaat (Rutte Wegenbouw en Rutte Transport)

BRL 7000/7001/7004 inclusief erkenning Bodem+:

BRL staat voor Beoordelingsrichtlijn. De 7000 serie zijn de richtlijnen die zijn opgesteld in het kader van de bodemsaneringen. Als sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dan is vanaf de eerste m3 die ontgraven wordt het certificatieschema onder BRL SIKB 7000 van toepassing. De Circulaire bodemsanering geeft aan dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging zodra sprake is van meer dan 25 m3 bodemvolume grond of 100 m3 bodemvolume grondwater die met één of meerdere stoffen verontreinigd is tot boven de interventiewaarde. Ongeacht de hoeveelheid grond die wordt ontgraven of grondwater dat wordt onttrokken, is dan per definitie sprake van een (sanering)handeling onder de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming. Daaruit volgt dat een Wbb-saneringsplan of BUS-melding noodzakelijk is, waaraan ook de erkenningsplicht voor de uitvoering van de bodemsanering onder de BRL 7000 is gekoppeld. Het moet gaan om een sanering: opdrachtgevers en overheden vragen ook voor ander grondwerk vaak om een certificaat voor BRL SIKB 7000. De Rutte Groep is dus gecertificeerd en erkend. BRL 7001 staat voor landbodemsanering en 7004 is de categorie tijdelijke uitplaatsing

 

Certificeringen veiligheidsladder trede 2

Zie hier het door ons behaalde certificaat (Rutte Wegenbouw)

Zie hier het door ons behaalde certificaat (City Barging)

Zie hier het door ons behaalde certificaat (Urban Mine)

Back To Top