De CO2-prestatieladder

In 2009 heeft ProRail de CO2-prestatielader ontwikkeld en deze toegevoegd aan haar lijst met gunningscriteria. Wanneer een organisatie conform de CO2-prestatieladder werkt krijgt deze bij aanbestedingen van Proprail de voorkeur boven organisaties welke de CO2-prestatieladder nog niet hanteren. Al snel kwamen er opdrachtgevers die het nut van de CO2-prestatieladder inzagen en deze overnamen van ProRail. Het onderhoud van de CO2-prestatieladder is daarom uit handen van ProRail gegeven en terecht gekomen bij SKAO. Het doel van de CO2-prestatieladder is om de CO2-uitstoot de identificeren om deze vervolgens te kunnen reduceren, zowel intern als in de keten.

 

De CO2-prestatieladder bij de Rutte Groep

De circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) spelen een belangrijke rol binnen onze organisatie. De CO2-prestatieladder sluit hier goed op aan. Rutte Groep heeft altijd haar best gedaan om haar CO2-uitstoot zo beperkt mogelijk te houden. Als reactie op de ontwikkelingen heeft Rutte Groep in 2012 besloten om de CO2-prestatieladder in de eigen organisatie te implementeren op het derde niveau.

Door de jaren heen is de CO2-prestatieladder een katalysator geweest voor het verduurzamen van de organisatie en het hele proces. Dit heeft ertoe geleid dat in 2015 de organisatie opnieuw is gecertificeerd, echter nu op het hoogst mogelijke niveau.

 

Doelstellingen

De doelstelling van Rutte is het reduceren van haar scope 1 en -2 emissies met 10% in 2017 ten opzichte van basisjaar 2012. Dit geeft een lineaire reductie van 2% per jaar. Voor de scope 3 emissies is middels de uitstoot over basisjaar 2015 een reductiedoelstelling bepaald. De scope 3 emissie in 2015 bedroeg 19.740 ton, Rutte wenst deze emissie over een periode van 5 jaar te reduceren met 4%.

Voor het bepalen van de voortgang wordt vooralsnog de KPI omzet gebruikt, maar binnen de organisatie zal nog een evaluatie plaatsvinden om een transparantere KPI te vinden.

 

Voortgang doelstellingen

Om de reductiedoelstellingen te behalen worden er een divers aantal reductiemaatregelen doorgevoerd. Een update over deze maatregelen is onderaan deze pagina terug te vinden in het document ‘voortgangsverslag’.

Om de effecten van de verschillende reductiemaatregelen te meten worden de scope 1 en -2 emissies halfjaarlijks in kaart gebracht. Over het eerste halfjaar van 2017 is er in totaal 618,2 ton scope 1 en -2 emissies geweest. Indien de lijn van omzet en deze lijn van uitstoot doorgetrokken kan worden dan ziet het ernaar uit dat de doelstelling behaald kan worden.

Over geheel 2017 is de uitstoot eveneens gecalculeerd. Hieruit kwam naar voren dat de uitstoot aanzienlijk was toegenomen. Hieraan lagen een tweetal zaken ten grondslag. In 2017 heeft de Rutte Groep in combinatie met Heijmans haar grootste project ooit uitgevoerd. In zijn totaliteit is er over een periode van 9 maanden ruim 1,5 kilometer straatwerk vervangen. Uiteraard heeft dit veel invloed gehad op de scope 1 en -2 emissies. Normaliter koopt en verkoopt de Rutte Groep voor deze werkzaamheden ook zelf de toe te passen materialen, met een aanzienlijke omzetstijging als gevolg. Dit is voor het project de Lairessestraat niet het geval geweest, hierdoor ontstond er geen eerlijke vergelijking. Om desondanks een eerlijke vergelijking te maken is de omzet gecorrigeerd. Daarnaast is er in 2017 een nieuwe locatie aangeschaft waar zeer veel werkzaamheden aan zijn uitgevoerd zonder dat hier omzet tegenover stond. Om ook deze getallen te filteren is ervoor gekozen om in de voortgangsverslagen ook een kleine correctie te doen op deze ontwikkelingen.

Na correctie is de reductie ten opzichte van het basisjaar 2012, in 2017 gereduceerd met 16,6%. Hiermee is de doestelling van 10% reductie in 2017 ruimschoots behaald. In de loop van 2018 zal het energiemanagementteam nieuwe reductiedoelstellingen bepalen voor de volgende periode. Indien deze definitief zijn zullen ze gepubliceerd worden op de website van de Rutte Groep.

De organisatie heeft in het kader van de certificering op het hoogste niveau eveneens doelstellingen bepaald voor een reductie van de scope 3 emissies. Het doel is om in 2020 de scope 3 emissies van de organisatie gereduceerd te hebben met 4% ten opzichte van het basisjaar 2015.

Over 2016 is de gewenste reductie helaas nog niet behaald met een toename in de scope 3 emissies van ruim 20%. Na overleg met het energiemanagementteam is hier een analyse over opgesteld en is de directie tot de conclusie gekomen dat de doelstelling nog steeds haalbaar moet zijn.

In 2017 is de organisatie zich nog meer toe gaan splitsen op beton, onder andere met de lancering van Freement. De ontwikkelingen in het beton zorgen ervoor dat de scope 3 emissies van de organisatie harder stijgen dan de KPI. Over 2017 is de scope 3 emissies t.o.v. het basisjaar nogmaals met ruim 4,5% gestegen. Het energiemanagementteam gaat zich hier in de loop van 2018 nogmaals over buigen, wanneer hier een conclusie uit volgt zal deze op de website van de organisatie gedeeld worden. Meer informatie is voor nu te vinden in de onderstaande documenten.

 

Projecten met gunningsvoordeel

Er zijn vooralsnog een tweetal projecten aangenomen waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen. De nadere omschrijving en informatie over deze projecten zijn terug te vinden in de projectdossiers Vlaardingen en Utrecht (2 versies).

In het najaar van 2016 is de organisatie gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, de verschillende documentatie behorende bij dit niveau zijn onder aan deze pagina te vinden.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons energiemanagementteam op het e-mailadres: co2ladder@ruttegroep.nl

CO2 Bewust certificaat
Footprint 2015
Footprint 2016-1
Footprint 2016
Footprint 2017-1
Footprint 2017
Scope 3 Kwalitatieve analyse 2016
Scope 3 Kwalitatieve analyse 2017
Scope 3 2015 kwantitatief
Scope 3 2016-1 kwantitatief
Scope 3 2016 kwantitatief
Scope 3 kwantitatieve analyse 2017
Energie management actieplan
Communicatieplan
Keteninitiatief extern
Ketenanalyse Duboton
Voortgangsverslag 2017
Projectdossier Vlaardingen definitief
Projectdossier Utrecht V1 – voor aanvang werkzaamheden
Projectdossier Utrecht V3 – Rutte update juni 2018