Skip to content

In 2009 heeft ProRail de CO2-prestatielader ontwikkeld en deze toegevoegd aan haar lijst met gunningscriteria. Wanneer een organisatie conform de CO2-prestatieladder werkt krijgt deze bij aanbestedingen van Proprail de voorkeur boven organisaties welke de CO2-prestatieladder nog niet hanteren. Al snel kwamen er opdrachtgevers die het nut van de CO2-prestatieladder inzagen en deze overnamen van ProRail. Het onderhoud van de CO2-prestatieladder is daarom uit handen van ProRail gegeven en terecht gekomen bij SKAO. Het doel van de CO2-prestatieladder is om de CO2-uitstoot de identificeren om deze vervolgens te kunnen reduceren, zowel intern als in de keten.

De CO2-prestatieladder bij de Rutte Groep

De circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) spelen een belangrijke rol binnen onze organisatie. De CO2-prestatieladder sluit hier goed op aan. Rutte Groep heeft altijd haar best gedaan om haar CO2-uitstoot zo beperkt mogelijk te houden. Als reactie op de ontwikkelingen heeft Rutte Groep in 2012 besloten om de CO2-prestatieladder in de eigen organisatie te implementeren op het derde niveau.

Door de jaren heen is de CO2-prestatieladder een katalysator geweest voor het verduurzamen van de organisatie en het hele proces. Dit heeft ertoe geleid dat in 2015 de organisatie opnieuw is gecertificeerd, echter nu op het hoogst mogelijke niveau. In 2019 wordt de Rutte Groep nogmaals gecertificeerd voor de CO2-presatieladder, echter aangezien er meerdere activiteiten binnen de groep bijgekomen zijn worden er drie losse bedrijfsonderdelen binnen de groep gecertificeerd. Hieronder volgt eerst een omschrijving van de drie organisaties.

De documenten aangaande de CO2-prestatieladder zijn op de organisatiepagina website skao terug te vinden en in onderstaand overzicht.

Omschrijving onderdelen binnen de Rutte Groep welke los gecertifieerd zijn

Onder de Rutte Groep vallen een drietal onderdelen met ieder haar eigen expertise. Ieder expertise heeft een organisatie welke onder de Rutte Groep valt, onder deze organisatie vallen vervolgens weer de werkmaatschappijen. De drie onderdelen zijn als volgt op te delen, allereerst is er een facilitair onderdeel binnen de groep. Het tweede onderdeel binnen de organisatie is het bedrijfsonderdeel dat zich focust op de Recycling en productie. Het derde en laatste onderdeel binnen de organisatie richt zich op beheer en uitvoering. Alle drie de organisaties worden hieronder nader toegelicht.

De moederorganisatie in het facilitaire bedrijfsonderdeel binnen de Rutte Groep is Infratec beheer BV. De eerste handelmaatschappij binnen de facilitaire tak van de organisatie is Mokum Mariteam B.V. Deze organisatie is allereerst een ‘Organisatie- adviesbureau welke zich richt op het (doen) leveren van managementdiensten. Daarnaast zit in deze organisatie eveneens de exploitatie van het schip de ‘City supplier’. De City supplier is het eerste volledig elektrische vrachtschip van Amsterdam en voorziet in distributie van bouwmaterialen en afval. Vanuit de ervaring die Mokum Mariteam de afgelopen jaren met de exploitatie van dit schip heeft opgedaan worden inmiddels dus eveneens advies- en managementdiensten aangeboden. Ondertussen wordt de vloot van City Barging continu uitgebreid met elektrische schepen. Het tweede onderdeel binnen de facilitaire tak van de Rutte Groep is RG Licenties B.V., deze organisatie behartigd een aantal belangen waar de Rutte Groep deelneming in heeft.

De moederorganisatie in het recycling en productie bedrijfsonderdeel binnen de Rutte Groep is Duboton Beheer BV. De eerste werkmaatschappij binnen het bedrijfsonderdeel recycling en productie is Recycling Wegenbouwmaterialen Amsterdam B.V. Deze entiteit houdt zich voornamelijk bezig met de opslag en bewerking van wegenbouwmaterialen teneinde deze materialen weer zonder bewerking toe te passen, geschikt te maken voor hergebruik, of geschikt te maken als grondstof voor het vervaardigen van nieuwe producten ten behoeve van de grond-, weg- en waterbouw. Het zetel van deze organisatie zit in Zaandam. De tweede werkmaatschappij binnen het bedrijfsonderdeel recycling en productie is de Monumentenwerf Amsterdam B.V. Deze entiteit houdt zich van origine eveneens bezig met de opslag en bewerking van wegenbouwmaterialen teneinde deze materialen weer zonder bewerking toe te passen, geschikt te maken voor hergebruik, of geschikt te maken als grondstof voor het vervaardigen van nieuwe producten ten behoeve van de grond-, weg- en waterbouw. Echter, het zetel van dit bedrijf zat in Amsterdam. De locatie in Amsterdam is echter geen onderdeel meer van de organisatie, vanwaar de activiteiten zich meer zullen gaan toespitsen op recycling. De laatste werkmaatschappij binnen het bedrijfsonderdeel recycling en productie is Smart Circulair Products B.V. Deze organisatie zal zich voornamelijk richten op Het drijven van een cementwarenfabriek, het verwerken van cement en het drijven van handel in cement, en cementartikelen, de productie van- en de handel in andere roerende goederen, de fabricage van en de handel in metselspeciën en aanverwante met cement bereide producten: Groothandelszaak in bouwmaterialen en houthandel en betonindustrie, het deelnemen in ondernemingen alsmede het beheren van ondernemingen.

De moederorganisatie in het recycling en productie bedrijfsonderdeel binnen de Rutte Groep is Rey Beheer BV. De eerste werkmaatschappij binnen het bedrijfsonderdeel beheer en uitvoering is Transportbedrijf J. Rutte B.V. Deze organisatie zal zich richten op het ondersteunen van grond- weg en waterbouw en transportwerkzaamheden alsmede het plaatsen van ondergrondse afvalinzamelingsystemen, groothandel in intern transportmaterieel. De tweede werkmaatschappij binnen het bedrijfsonderdeel beheer en uitvoering is Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. Deze organisatie zal zich richten op het aannemen en uitvoeren van grond-, weg- en waterbouw- en transportwerkzaamheden, alsmede het leveren/vervaardigen en plaatsen van ondergrondse afvalinzamelingsystemen.

De doelstellingen

Per bedrijfsonderdeel zijn er een aantal doelstellingen opgesteld. Deze zijn terug te vinden in het energiemanagementplan welke hieronder is opgenomen. Voortgang wordt eveneens opgenomen in onderstaand overzicht.

Projecten met gunningsvoordeel

Er zijn een tweetal projecten binnen de organisatie waar CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen. Het eerste project, produceren van putten in Utrecht loopt al enige tijd. Hierover is het meest recentste voorgangsverslag hieronder terug te vinden.

Het tweede project met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is de SOK welke is gesloten met Amsterdam. Dit project verzorgt en verplicht CO2 emissie rapportage van werkzaamheden en maximaal hergebruik. Zo wordt in de gemeente Amsterdam Gezamenlijk de uitstoot zo veel mogelijk gemitigeerd.

Update heel 2022

Over het eerste halfjaar van 2022 is de CO2-uitstoot ook al bepaald. In de onderstaande tabel is deze te zien:

BedrijfsonderdeelScope 1 uitstootScope 2 uitstoot
Rey Beheer BV1174,15 ton CO20 ton CO2
Duboton Beheer BV413,19 ton CO20 ton CO2
Infratech BV0 ton CO20 ton CO2

CO2-uitstoot per bedrijfsonderdeel in het eerste halfjaar van 2022

Om te zorgen dat de drie onderdelen binnen de Rutte Groep hun doelstellingen behalen, zijn er verschillende maatregelen getroffen. Zo probeert Rey Beheer nu alle machines, auto’s en boten op alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit of waterstof over te zetten. Voorbeelden hiervan zijn het elektrische klein gereedschap of de twee nieuwe bestelde trucks op waterstof. Bij Duboton Beheer zijn er een Elektrische overslagkraan en additionele loopbanden voor transport van granulaten aangeschaft. Infratech Beheer is al CO2-neutraal, dus hier hoeven geen maatregelen meer genomen. Verder is er een hybride vrachtwagen aangeschaft en beschikt City Barging over twee nieuwe elektrische duwboten.

Met deze gegevens verwachten we dat we op de goede weg zijn naar onze doelstellingen voor 2023.

_________________________________________________________________________________________________________

Documenten CO2-prestatieladder

Back To Top